Проект Рішення сесії сільської ради «Про призначення місцевого референдуму»

   
 
                                           

                                        Рішення сесії сільської ради
                            «Про призначення місцевого референдуму»
 
       Заслухавши повідомлення ______________________________ сільського голови __________________________ про вимогу більшості депутатів ( ______ голосів) _______________________________ сільської ради щодо призначення місцевого референдуму, розглянувши  на пленарному засіданні сесії сільської ради їх пропозицію щодо призначення і проведення місцевого референдуму, сільрада констатує наступне.
 
       Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою (ст.1 Конституції України), носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування (ч.2 ст.5 Конституції України), в Україні визнається і діє принцип верховенства права, Конституція України має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй, норми Конституції України є нормами прямої дії (ст.8 Конституції України),  громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування (ч.1 ст.38 Конституції України), народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії (ст.69 Конституції України), територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів (ч.1 ст.143 Конституції України).   
 
       Відповідно до норм ст.7 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» місцевий референдум є формою вирішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення. Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, віднесене Конституцією України, цим та іншими законами до відання місцевого самоврядування. На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, віднесені законом до відання органів державної влади. Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов’язковими для виконання на відповідній території. Порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а також перелік питань, що вирішуються виключно референдумом, визначаються законом про референдуми.
 
       Відповідно до положень п.18 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад на пленарних засіданнях належить прийняття рішення про проведення місцевого референдуму. 
 
       Відповідно до положень п.19 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад на пленарних засіданнях належить прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та сільського, селищного, міського голови.
 
       Відповідно до положень п.12 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільський, селищний, міський голова забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету.
 
       Верховний Суд у Постанові від 25.10.2019р. по справі №826/17872/18 та у Постанові від 17.04.2020р. по справі №640/7678/19 ухвалив висновок щодо застосування норми права:
 
«Як вірно зазначено судами, рішенням Конституційного Суду України від 26 квітня 2018 року у справі № 4-р визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), Закон України «Про всеукраїнський референдум» від 6 листопада 2012 року. Аналізуючи техніку з відновлення попередньої редакції нормативно-правового акту, яка застосовується Конституційним Судом України, суди дійшли вірних висновків про те, що з дати прийняття вказаного рішення Конституційним Судом України відновив свою дію Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми від 3 липня 1991 року».
 
        Відповідно до положень ч.5 ст.13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права.
 
       Відповідно до положень ч.ч.1-2 ст.6 Закону України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» на місцеві референдуми можуть виноситися питання, віднесені законодавством України до відання місцевого самоврядування відповідних адміністративно-територіальних одиниць, а також питання дострокового  припинення  повноважень  відповідної Ради народних депутатів та її голови. Виключно місцевими референдумами у відповідних адміністративно-територіальних одиницях вирішуються питання про найменування або перейменування  сільрад, селищ, міст, районів, областей; питання про об’єднання в одну однойменних адміністративно-територіальних одиниць, які мають спільний адміністративний центр; питання про зміну базового рівня місцевого самоврядування у сільських районах; питання про реорганізацію або ліквідацію комунальних дошкільних навчальних закладів, а також дошкільних навчальних закладів, створених колишніми сільськогосподарськими  колективними та державними господарствами.
 
       Відповідно до положень ст.12 Закону України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України, місцеві референдуми – відповідними місцевими Радами народних депутатів.
 
       Відповідно до положень ч.2 ст.13 Закону України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» місцева рада народних депутатів також призначає місцевий референдум на вимогу депутатів, що становлять не менш як половину від загального складу Ради народних депутатів, або на вимогу, підписану однією десятою частиною громадян України, які постійно проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці і мають право брати участь у референдумі.
 
       Відповідно до положень ст.14 Закону України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» вимога народних депутатів, які становлять не менш як половину від загальної кількості народних депутатів України або місцевої Ради народних депутатів, про проведення референдуму реалізується шляхом поіменного голосування на пленарному засіданні відповідної Ради народних депутатів або шляхом збирання підписів народних депутатів. Підписи народних депутатів України засвідчує Секретаріат Верховної Ради України, депутатів  місцевих Рад народних депутатів – голова відповідної місцевої Ради народних депутатів.
 
       Згідно з положеннями ч.1 ст.21 Закону України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» Верховна Рада України, відповідна місцева Рада народних депутатів після одержання належним чином оформленої  пропозиції приймають на сесії у місячний строк одне з таких рішень: 1) про призначення референдуму; 2) про відхилення пропозиції про проведення референдуму у разі наявності серйозних порушень цього Закону, які  впливають  на підстави для призначення референдуму; 3) про прийняття рішення, яке пропонується у вимозі про призначення референдуму, без наступного проведення референдуму.
 
 Згідно з положеннями ч.ч.1-2 ст.22 Закону України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» у рішенні про призначення референдуму визначається дата проведення референдуму, зазначається назва проекту закону, рішення, зміст питання, що виноситься на референдум. Дата проведення місцевого референдуму призначається не раніш як за місяць і не пізніш як за два місяці від дня прийняття рішення про проведення референдуму. 
 
Відповідно до ст.22 Закону України «Про Центральну виборчу комісію» при організації підготовки і проведення місцевих референдумів Комісія здійснює такі повноваження:
 
1) здійснює консультативно-методичне забезпечення діяльності комісій, що утворюються для підготовки і проведення місцевого референдуму;
2) встановлює форму бюлетеня для голосування на місцевих референдумах, зразок скриньки для голосування на місцевих референдумах, а також форми інших документів щодо проведення місцевого референдуму;
3) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.
 
       Керуючись положеннями ст.ст.1, 5, 7, 8, 19, 38, 69, 140-146 Конституції України, ст.ст. 1, 6, 7, 26, 42, 46, 49, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.5 Європейської хартії місцевого самоврядування, ч.5 ст.13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», ст.7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Законом України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми», ст.22 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», –
 
сільська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
       1. Висловити незгоду з об‘єднанням територіальної громади села _______ з іншими територіальними громадами у  будь-якому варіанті об’єднання, в тому числі, у варіанті згідно «Перспективного плану об‘єднання територіальних громад _____________________________________ області», затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України №________ від «________» _________________ 2020 року.
 
2. Призначити на  «_____» серпня 2020 року проведення місцевого референдуму на території, що належить до юрисдикції _______________________________________ сільської ради.
 
3. Винести на місцевий референдум наступні питання: 
 
« 1) Чи підтримуєте ви ліквідацію села _______ як одиниці адміністративно-територіального устрою України? 
 
2) Чи підтримуєте ви ліквідацію _______________________________________сільської ради як юридичної особи?
 
3) Чи надаєте ви згоду на добровільне об’єднання територіальної громади села _______ з іншими територіальними громадами у варіанті згідно перспективного плану формування територій громад __________________________________ області, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України №________ від «________» _________________2020 року?
 
 
4. Сільському голові ____________________________________________________
     вжити усіх необхідних заходів, передбачених законодавством про місцеві референдуми і Законом України «Про Центральну виборчу комісію України», для забезпечення підготовки і проведення, у відповідності до п. 2 цього Рішення, місцевого референдуму на території _________________________________ сільської ради, та реалізації його результатів. 
 
(Далі звичайний текст, яким закінчуються всі Рішення сесії сільради) 
 
 

138 коментарів до “Проект Рішення сесії сільської ради «Про призначення місцевого референдуму»

 1. Johnie (Columbia) Відповісти

  Simply desire to say your article is as astounding.
  The clearness in your publish is asmr simply cool and that i could think you are knowledgeable
  in this subject. Fine along with your permission let me to grasp your feed to
  keep up to date with imminent post. Thanks 1,000,000 and please
  carry on the rewarding work.

 2. Katherin (Pitkevy) Відповісти

  Hi there, I discovered your web site by the use of Google
  even as searching for a comparable topic, your web site came up, it
  appears good. I have bookmarked it in my google bookmarks.
  Hello there, just became alert to your blog thru Google, and found that it
  is asmr (http://j.mp/3yNXjWx) truly informative.
  I am gonna watch out for brussels. I’ll be grateful should you continue this
  in future. Lots of folks will be benefited from your writing.
  Cheers!

 3. Pearlene (Siebenhof) Відповісти

  After looking at a few of the blog articles on your asmr [j.mp] web site, I really
  like your way of writing a blog. I bookmarked it to my bookmark site list and will
  be checking back in the near future. Take a look at my website as well and tell
  me your opinion.

 4. Effie (Herzogenaurach) Відповісти

  I do agree with all of the ideas you’ve introduced for your post.
  They’re very convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are too brief for novices.
  May you please lengthen them a bit from next time? Thanks for the post.

  My web page :: asmr this; bitly.com,

 5. Mikki (Wulgulmerang West) Відповісти

  Hi just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in quest bars (t.co) two different web browsers and both
  show the same results.

 6. Chadwick (Gualtieri) Відповісти

  Please let me know if you’re looking for a writer for your weblog.

  You have some really great posts and I think I would be a good asset.

  If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write
  some articles for your blog quest bars in – http://t.co/zJCfXFs1I1 – exchange
  for a link back to mine. Please blast me an e-mail if interested.
  Thank you!

 7. Makayla (Limberg) Відповісти

  My spouse and I stumbled over here different page and thought I might check things out.
  I like what I see so now i am following you. Look forward
  to looking into your web page again.

  Here is my web-site – Zachary

 8. Roscoe (Arleston) Відповісти

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I
  could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was
  hoping maybe you would have some experience with something
  like this. Please let me know if you run into anything.

  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

  My blog :: Justine

 9. Pingback: ПОРЯТУНОК СЕЛА

Ваше ім'я та коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.